Perkin Elmer PYRIS 1 TGA

Thermogravimetric analyser